20 de març 2007

Sobre l'informe de sostenibilitat del PGOU Palma

NOTA DE PREMSA
El GRUP D’ESTUDIS MEDIAMBIENTALS DE LA SAFOR (GEMAS) vol donar a conèixer a l’opinió pública el menyspreu per part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma de Gandia cap a l’Informe de Sostenibilitat que actualment està en exposició pública dins del procés de tramitació del nou Pla General d’Ordenació Urbana. A banda de les nombroses deficiències que seran objecte de les corresponents al·legacions, volem remarcar el nul interès que ha posat el govern municipal per a que aquest Informe de Sostenibilitat siga realment un document vàlid per a avaluar els paràmetres de desenvolupament del municipi en un context de respecte pel medi ambient.

És sorprenent que l’alcalde de Palma de Gandia, que tantes lliçons de sostenibilitat està donant en els nombrosos articles d’opinió que sovint envia a la premsa comarcal, ni tan sols s’haja llegit aquest Informe (ni ell ni qualsevol dels altres regidors que l’aprovaren abans de la seua exposició pública).
És molt simptomàtic que aquest alcalde, que tan exigent i primmirat fou a l’hora de demanar tots els requisits i documents als diversos col·lectius que foren crítics i presentaren al·legacions al nou Pla General d’Ordenació Urbana, en un intent de limitar la seua participació pública, aprove ara sense posar cap objecció aquest Informe de Sostenibilitat ple de vaguetats i errors.
Com a mostra del que diem reflectim literalment a continuació alguns paràgrafs que apareixen en l’esmentat informe i que fan referència no a Palma de Gandia sinó al municipi de Dénia.

Si l’equip de Govern s’haguera llegit aquest Informe, si creguera realment en un desenvolupament sostenible per al municipi, mai l’hauria aprovat en els termes en els que ha eixit a exposició pública. Però sembla que la prioritat siga aprovar el nou PGOU com siga (ells sabran el perquè de tanta pressa), i consideren que l’Informe de Sostenibilitat és un simple tràmit administratiu. El temps i els fets posen a cadascú al seu lloc.

(Pàg. 9)

MONTES, VÍAS PECUARIAS
• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
• Ley 6/1957, de Montes.
• Reglamento de Montes.
• Ley 43/2003, de 13 de noviembre, de Montes.
• Ley 3/1993 Forestal de la CV.
• Decreto 106/2004, de 25 de junio del Consell de la Generalitat, or el que se aprueba el Plan General de Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana.
• Decreto 25/1987, de 16 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana de declaración de Parque Natural del Montgó
• Decreto 110/1992, de 6 de julio, del Gobierno Valenciano, de modificación del Decreto 25/1987 del Parque Natural del Montgó.
• P.O.R.N. del Parque Natural del Motgó.
• P.O.R.N. de la Marjal Pego-Oliva.

(Pàg. 73)

5.- PROBLEMAS AMBIENTALES RELEVANTES PARA EL PLAN
El modelo territorial propuesto para la población de Palma de Gandia debe partir de su realidad urbanística, social y económica. Su crecimiento en los últimos años ha sufrido un aumento considerable, por lo que la propuesta de ordenación territorial frente a la demanda existente, deberá tener en cuenta aspectos parta todo el termino en cuánto a biodiversidad, infraestructuras ambientales y desarrollo económico.
El suelo urbano ocupa una gran extensión del municipio, estando en su mayor parte colmatado por la edificación. El uso principal del suelo urbano es el residencial, existiendo una gran falta de zonas verdes y dotaciones en las zonas de Les Marines y de Les Rotes.El suelo no urbanizable está definido en una gran parte por la presencia del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Montgó.