10 de febr. 2009

NOVA VICTORIA JUDICIAL DE L'ECOLOGISME EN LES ZONES HUMIDES DE LA SAFOR

COMUNICAT DE PREMSA d'Ecologistes en Acció del P. V.

Els propietaris de la societat mercantil MARMOL COMPAC, patrocinadora del València CF i del programa de televisió que realitza el popular cuiner Carlos Arguiñano, a principi dels anys 90 van comprar la parcel·la 60 polígon 18 , del Terme Municipal de Tavernes de la Valldigna inclosa en el Catàleg de Zones Humides, al formar part del Marjal de la Safor. Des de l'any 1995, aproximadament, els llots que generava aquesta fàbrica en la producció de peces de marbre els dipositaven en la citada finca, a pesar que es tractava de sòl especialment protegit pel pla General, en comptes de dur-los a un abocador autoritzat i controlat. La raó sembla evident, l'abocador autoritzat estava més lluny que la finca i els llots servien per a alçar la cota dels terrenys i transformar-los en una plantació de cítrics que té més valor que el terreny d'hortalisses pròpies de les zones humides.

En l'any 1998, Ecologistes en Acció presentà diferents denúncies davant l'Ajuntament i Conselleria de Medi Ambient instant que prengueren els acords necessaris per a evitar que seguiren els aterraments. Al final vam haver d'acudir als Tribunals perquè aquests obligaren a l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna a tramitar el corresponent expedient sancionador i de restauració.

Resultat de tot això, el 10 de maig de 2005, es va dictar sentencia ordenant la tramitació l'expedient sancionador i de restauració. Concretament mitjançant sentència nombre 556/05, de la secció 2ª de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJ de la CV, de data 13 de maig de 2005. A pesar d'això, l'Ajuntament es va resistir a iniciar l'obertura de l'expedient de sancionador i de restauració, així que mentre la fiscalia no va iniciar les DIP nº 63/06 (ordinàries) i amb posterioritat es van transformar en DIP Nº 81/06(M.A.) pel delicte de desobediència per incompliment de sentència per l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna aquest no va fer gens per a restaurar el sòl i complir la sentència.

Al final, l'Ajuntament va resoldre l'expedient de restauració, ordenant, entre altres coses, l'inici de les actuacions necessàries per a retornar els terrenys al seu estat inicial a la data de 18/07/2000, el propietari dels terrenys (FRANCISCO SANCHIS BEL-LAN) va impugnar davant el Jutjat la Resolució de 25.09.2006 ordenant la restauració, i al mateix temps sol·licitava la suspensió de l'ordre d'iniciar les restauració. Ambdues assumptes van ser resolts pel jutjat del Contenciós Administratiu nº 2 de València en el P. o. Nº 982/2006 . En primer lloc mitjançant Acte de 05.06.2007 es desestimava el recurs de suplica contra Acte desestimant la sol·licitud de suspensió de Resolució de 25.09.2006 ordenant la restauració. En segon, lloc mitjançant sentència nº 245/08, declarant conforme a dret la Resolució de 25.09.2006 ordenant la restauració.

Contra ambdues resolucions, FRANCISCO SANCHIS BEL-LAN va presentar Recurs d'Apel·lació. La suspensió de l'ordre de restauració va ser desestimada mitjançant Acte de 26.12.2008 i l'apel·lació contra la sentència va ser desestimada mitjançant del TSJ de 11.12.2008 que s'adjunta. Cap destacar que es tracta d'una sentència ferma, és a dir, han de començar a traure els abocaments que han aterrat, i deixar els terrenys com estaven abans d'iniciar els abocaments, sinó volen incórrer en el delicte de desobediència. L'espai que cal restaurar són uns 100.000 metres quadrats de superfície.

En la demanda el propietari de la finca valora el cost de la restauració en 3.674.064,54 €. Quantitat que va ser estimada pel jutjat.