28 de març 2007

Demanem que es restituïsca el camí entre Castellonet i Almiserà-Llocnou


Des del Col·lectiu Vall de Vernissa demanem la restitució del pas del Murtadell i el seu canvi d'ubicació al camí de Castellonet per tal de donar continuïtat a aquesta via històrica, ara tallada. Per això, hem enviat una al·legació a Jose Ramon Garcia Anton, Conseller d'Infraestructures i Transport.

Al·legació presentada:


El Col·lectiu Vall de Vernissa
EXPOSA:
Que hem tingut coneixement de diverses modificacions fetes en el projecte de l'autovia del Morquí, en el tram entre Terrateig i Ròtova.
Que malgrat que el projecte original de l'any 1994 no comptava amb cap pas en el camí del Murtadell (terme municipal d'Almiserà), fou afegit posteriorment per tal de millorar la permeabilitat transversal de l'autovia, la qual cosa millorà positivament el projecte original.
Que aquest pas, malgrat no ser la solució més adient, era un mal menor per tal de donar-li continuïtat al camí vell que unia les poblacions de Llocnou i Almiserà amb la de Castellonet de la Conquesta, continuant el seu trajecte fins a Ador.
Que una de les modificacions recents ha estat l'anul·lació del pas previst al camí del Murtadell dins del terme municipal d'Almiserà, segons consta a la documentació que adjuntem.
Que només arguments econòmics poden esgrimir-se per a justificar l'anul·lació d'aquest pas.
Que el camí vell d'Almiserà a Ador, malgrat que ja fou tallat per la circumval·lació de la CV-60 al municipi de Llocnou, seguia sent molt utilitzat per vianants, ciclistes i ciclomotors, els quals, creuaven la carretera CV-60 en el punt on havia quedat tallat el camí, amb el consegüent perill per a les persones.
Que aquest camí és una via històrica, la qual forma part de la xarxa de les ramificacions del Camí Reial. Per tant, en cas de ser anul·lada, hauria de veure's acompanyada d'una alternativa.
Que el camí de Castellonet forma part d'una xarxa de connexió de camins històrics dins la Vall de Vernissa, que conecten els pobles de la vall, i que, a més, formen part d'un projecte de turisme sostenible, que consisteix en una ruta circular entre els cinc pobles que hauria de poder fer-se amb bicicleta o a peu. L'autovia, ara, provoca un greuge amb les comunicacions entre els municipis i suposa un entrebanc, també, cap als plans de futur que els municipis realitzen.
Que el camí és, a més, una via pecuària anomenada "colada de Castellonet" i classificada com a tal segons ORDEN de 20 de mayo de 1974 por la cual se aprueba la clasificación de las vias pecuarias existentes en el término municipal de Almiserat, provincia de Valencia (BOE núm 168).
Que, per tant, i segons la Llei 3/1995, de 23 de març de Vies Pecuàries, cal mantenir el seu traçat sense ser interromput per noves infraestructures i en cas de variació o desviació del seu traçat cal fer-ho mantenint la seua continuïtat per al trànsit ramader i la resta d'usos compatibles.
Que la infraestructura de l'autovia, tal com està concebuda, impermeabilitza la vall, la parteix en dues parts incomunicades, cosa que impossibilita el trànsit d'un costat a l'altre de les persones que hi habiten o que tenen propietats i que es vulguen desplaçar sense utilitzar vehicles motoritzats.
Que el fet que haja estat declarada com una obra necessària no implica que la seua execució haja d'anar en perjudici dels termes municipals que creua. Un projecte complet ha de saber resoldre el greuges que infligeix al territori, de manera que cree quants menys trastorns millor a la vida normal dels seus habitants.
Que malgrat l'avançat estat de construcció de l'autovia, en tot moment es pot afegir el pas suprimit, fins i tot amb posterioritat a la seua inauguració.

DEMANA:


La restitució del pas del Murtadell i el seu canvi d'ubicació al camí de Castellonet per tal de donar continuïtat a aquesta via històrica, ara tallada.

Ròtova, 21 de març de 2007

Documentació annexa:


  • Còpia del projecte amb el pas al camí del Murtadell.

  • Còpia del projecte actual (febrer 2006) amb el pas anul·lat.

  • Fotocòpia BOE núm 168 amb l'ordre de classificació de les vies pecuàries d'Almiserà.

  • Fotocòpia del croquis de les vies pecuàries d'Almiserà.