21 de maig 2012

Al·legacions del GM Valldigna respecte a la línia d'Alta Tensió

Podeu imprimir-la i omplir-la des de qualsevol altra entitat o persona:
 
El GM Valldigna com entitat compromesa amb la Valldigna i els seus pobles,
adjuntem l'escrit d'alegacions presentades a la Conselleria, d'Industria
Comerç i Energia, respecte al nou traçat d'una línea d'alta tensió
projectada a Tavernes de la Valldigna:


*A l’atenció del SR. CAP DEL SERVICI TERRITORIAL D'ENERGIA.*
*Direcció General d'Energia (Servici Territorial).*
*EDIFICI PROP*
*C/. Gregorio Gea núm. 27 – 46009 VALÈNCIA*
*Expedient. ATLINE/2011/475/46 ECS/CCH*** 

*AL·LEGACIONS AL PROJECTE DEL TRAÇAT DE  LA CONSTRUCCIÓ D’UNA LÍNIA D’ALTA
TENSIÓ AÈREA DE 220 kV, A TAVERNES DE LA VALLDIGNA.*

*______________*, amb DNI ___________, i domicili a l’efecte
de notificacions en carrer de _________________________de _________________________,
en nom i representació de l’entitat ___________________________, compareix i com millor procedeixca, 

*EXPOSA*

 En relació amb l’exposició pública del projecte d’Instal·lació de la línia
d’alta tensió, de 220 kV (DC-DX) A/S, E/S en el ST Platja de Tavernes des
de la línea existent 220 kV Vilanova-ST Gandia. Terme municipal de Tavernes
de la Valldigna (Expt. ATLINE/2011/475/46 ECS/CCH), presentem les següents
al·legacions:
           
1.- En l’actualitat, per tota la vall de la Valldigna i pels
termes de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna i Tavernes de la
Valldigna, hi ha instal·lades moltes línies elèctriques de baixa, mitjana i
alta tensió, de 11kV, 20kV, 66 kV i dos de 132 kV i una d’ 220 kV. La
instal·lació d’una altra línia d’alta tensió produeix un greu atemptat a la
salut del veïns de la Valldigna, a l'agricultura, al paisatge, a
l’ordenació del territori, al medi ambient, a la historia i a la cultura de
tota la comarca de la Valldigna.
Considerem que la construcció d’un altra línia d’alta tensió de les
esmentades característiques, produeix una gran distorsió en el medi físic
on és instal·lada. L’avaluació de la contaminació visual que produeix es
pot estimar en l’impacte negatiu, impacte irreversible, impacte directe i
impacte permanent, que produeix una greu contaminació en el seu entorn; a
més, les radiacions *elf* o de freqüències baixes, camps electromagnètics,
s'agreugen quan les condicions d’humitat són molt elevades en tot el seu
traçat, donat el seu emplaçament.
           
2.- IMPACTE AMBIENTAL
Considerem l'impacte del trajecte, i volem fer especial menció dels
terrenys que s'utilitzaran per a la instal·lació dels pals de 40 metres,
els quals resultaria molt negatiu per a Tavernes de la Valldigna, a més de
constituir un greu atemptat paisatgístic i visual per als veïns de Tavernes
i la seua platja. També cal fer referència al gran impacte que ocasionaria
als terrenys de conreu que serien afectats greument, els cinc metres de
seguretat i franja d’amplària fins els 75 metres, al llarc del seu traçat.
Considerem important l’impacte econòmic del* *traçat* *de la línia,  ja que
en el corredor d’influència es produiria una gran depreciació en els
terrenys de conreu, baixaria el seu valor de venda com a conseqüència dels
usos possibles així com el trastorn de la servitud amb l’existència dels
pals elèctrics.
Considerem que el paisatge definit per les característiques del
territori respecte a la geomorfologia i riquesa en la vegetació, fauna i a
l’impacte ambiental són de considerat elevat interès per a preservar-los.
Considerem que el traçat afecta una zona de gran interès mediambiental,
paisatgístics, faunístic, arqueològic..., i humà del terme de Tavernes de
la Valldigna.
Considerem que afectarà visualment el conjunt paisatgístic de Tavernes de
la Valldigna, especialment de la seua platja.
                        
3.- ALTERACIONS NEGATIVES DEL* *TRAÇAT.
                                    * DESTRUCCIÓ DE CULTIUS
                                    * EFECTE DE BARRERA A LES AUS
                                    * INTRUSIÓ VISUAL DEL TRAÇAT
                                    * PROBLEMES D’AGREUJAMENT EN CAS DE
PLUGES FORTES.
* EFECTES ARQUEOLÒGICS, PAISATGÍSTICS.
Entenem que les alteracions negatives -algunes molt greus des del punt de
vista mediambiental- són el resultat de la construcció de la *LÍNIA
D**’ALTA
TENSIÓ*. Per això, *REBUTGEM* la construcció *DEL TRAÇAT DE LA LÍNIA D’ALTA
TENSIÓ de **220 kV (DC-DX) A/S, E/S en el ST Platja de Tavernes des de la
línea existent 220 kV Vilanova-ST Gandia. Terme municipal de Tavernes de la
Valldigna.***
                      
4.- ALTRES CONSIDERACIONS.
Considerem un greu atemptat a la fauna, especialment a les aus, com:
hybridus) polla
d'aigua <http://ca.wikipedia.org/wiki/Gallinula_chloropus<http://www.google.com/url?sa=D&q=http://ca.wikipedia.org/wiki/Gallinu...>>
(Gallinula
chloropus). Aixa com **especialment a les rapinyaries, l’àguila perdiguera,
falco pelegrí, cernical, gavilà etc., tots ells aus protegides.**… *

5.- INCIDÈNCIA EN LA PROPIETAT.
                        Les expropiacions que s'hi facen, representen una
important agressió al règim de propietat del sòl. El traçat implica
l’expropiació de molts metres quadrats de terreny. Quedaran moltes
parcel·les improductives per la col·locació de pals que sobrepassen 50
metres quadrats cada una.

6.- CONCLUSIONS.
a.- S'ha d'entendre que és necessària la utilització d’energies no
contaminants i que no afecten la salut de les persones, noves tecnologies
renovables solars, vent, mar etc. Per això, aquest traçat de la línia
d’alta tensió és *DESACONSELLABLE*.
                        b.- La construcció del traçat* *de la línia d’alta
tensió  influirà negativament en l'impacte ambiental i agreujarà els
problemes en cas d'inundacions.
                        c.- *EL TRAÇAT DE LA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ PASSA PROP
DE LA ZONA DE LA MARJAL DE LA SAFOR, UNA ZONA DE INFLUENCIA DEL PAS D’AUS.*
                        d.- Les zones on es pretenen instal·lar els pals
són d'un gran interès, social, paisatgístic i ecològic. A més, són terrenys
agrícoles molt productius.
                        e.- La construcció del traçat de la línea  no
beneficia gens els veïns de Tavernes de la Valldigna.

*SR. DIRECTOR TERRITORIAL*
*DE LA CONSELLERIA D’INDÚSTRIA, COMERÇ I ENERGIA.*
 C/ Gregorio Gea, 27 -46009- VALÈNCIA
ste missatge

--
projecte en xarxa - VALLDIGNA SOM I SEREM
http://www.valldigna.cat